07.12.2021. 09:03  
Wireless Pristup Oprema Karta Galerija Novosti

UVOD

 

VaÅ”a odluka o prikljuĆØenju na Wireless Križevci je tek poĆØetna faza procesa prikljuĆØenja na wireless mrežu. Komunikacija izmeĆ°u raĆØunala odvija se na radio frekvencijama 2,4 GHz Å”to je viÅ”a frekvencija od onih na kojima sluÅ”ate svoj omiljeni radio program, gledate svoj omiljeni tv program ili na kojima radi vaÅ” GSM mobilni telefon. Isto kao Å”to je radio-stanici potreban predajnik (odaÅ”iljaĆØ) za emitiranje programa, vama je potreban prijemnik za primanje toga programa. Ovdje se kao i kod televizije radi o jednosmjernoj komunikaciji, od tv/radio stanice prema gledateljima/sluÅ”ateljima. Komunikacija u wireless mreži je sliĆØnija mobitelskoj jer se radi o dvosmjernoj komunikaciji.

 

Da bi vaÅ”e raĆØunalo moglo komunicirati s drugim raĆØunalom wirelessom (wireless = bez žica), potrebno je da i jedno i drugo raĆØunalo ima moguƦnost i slanja i primanja poruka. To na raĆØunalu omoguƦuje wireless kartica koja prima i odaÅ”ilje radio signale pomoƦu antene prikljuĆØene na wireless karticu. Na tako visokoj frekvenciji jedna od najvažnijih stvari za dobru vezu je optiĆØka vidljivost (eng. skr. LOS) izmeĆ°u antena dva raĆØunala. Wireless kartice obiĆØno dolaze sa malom antenom koja je dovoljna tek za veze na udaljenosti nekoliko desetaka metara, možda stotinu. Da bi poveƦali domet signala, potrebno je postaviti neku bolju antenu izvan kuƦe na poviÅ”eno mjesto, koju onda treba pomoƦu koaksijalnog kabla i konektora povezati sa wireless karticom u raĆØunalu. I nakon toga može se dogoditi da ne možete uspostaviti vezu sa drugim raĆØunalom jer je ono predaleko od vas ili ne postoji optiĆØka vidljivost izmeĆ°u antena.

 

U tom sluĆØaju, na mjesto koje "vide" antene oba raĆØunala postavlja se AP (access point ā€“ pristupna toĆØka), wireless ureĆ°aj koji ima sve potrebno da posreduje u vezi izmeĆ°u dviju wireless kartica (ili viÅ”e njih). AP-ovi se mogu i meĆ°usobno povezivati i na taj naĆØin se stvara wireless mreža.

 

AP može i korisniku poslužiti za spajanje na wireless mrežu bez wireless kartice u raĆØunalu, tako da se raĆØunalo sa AP-om spoji LAN (UTP) kablom. RaĆØunalo u tom sluĆØaju treba imati Ethernet/LAN karticu (10/100 Mbit) koja je na veƦini veƦ integrirana na matiĆØnoj ploĆØi ili se kupi posebno.

 

Za spajanje na Wireless Križevci trebat Ʀe vam odgovarajuƦa wireless kartica ili AP ili router, antena, koaksijalni kabel i odgovarajuƦi konektori. Koju kombinaciju Ʀete upotrijebiti ovisi o viÅ”e faktora (vidi InfoList): raspoloživa financijska sredstva, lokacija, udaljenost raĆØunala i antene, broj korisnika ...

 

 

ŠTO JE VAŽNO ZNATI

 

Koliko sve to koŔta?

 

Za korisnike je sve veƦa popularnost wirelessa donijela veliko sniženje cijena wireless opreme. Tako se wireless kartica može kupiti veƦ za 160 kn, u veƦini sluĆØajeva se može koristiti jeftini koaksijalni kabel za satelitske prijemnike 1 kn/m, jeftini F-konektori za satelitske prijemnike 1,5 kn/kom, konektor za prikljuĆØak na wireless karticu se može "ukrasti" sa dobivene antene uz karticu, a samogradnjom antene se može uÅ”tediti joÅ” dosta jer se kantena može izraditi za 20-tak kn. Cjelokupni troÅ”ak nebi preÅ”ao 200 kn.

 

Kupovinom wireless kartice, antene, kvalitetnog koaksijalnog kabla i konektora cijeli troÅ”ak može biti nekoliko puta veƦi.

 

TroÅ”kovima treba dodati i godiÅ”nju ĆØlanarinu u Wireless Križevci koja iznosi 120,00 kn.

 

802.11a, b, g

 

802.11 je standard po kojem radi naÅ”a wireless oprema. Verzije a, b, g (ima joÅ” i kvazi verzija koje su razvili neki proizvoĆ°aĆØi) oznaĆØavaju pobliže maksimalnu brzinu prijenosa i frekvencijsko podruĆØje i dr.

 

a ā€“ brzina 54 Mbps / 5 GHz

b ā€“ brzina 11 Mbps / 2,4 GHz

g ā€“ brzina 54 Mbps / 2,4 GHz

 

VAŽNO je znati da Wireless Križevci koristi 802.11g standard, pa je na to potrebno paziti pri kupovini wireless opreme.

 

dB, dobici i gubici

 

dB je oznaka za jedinicu decibel. To je logaritamska jedinica kojom se oznaĆØavaju omjeri. Dodatno slovo iza dB oznaĆØava prema ĆØemu se odnos mjeri. Važno je znati da svaka 3 dB dobitka udvostruĆØuju "jaĆØinu", a svaka 3 dB gubitka prepolovljuju "jaĆØinu" (onoga Å”to mjerimo).

 

Da bi nam veza bila Å”to bolja potrebno je smanjiti gubitke i poveƦati dobitke.

 

Dobitak u prijenosu radio signala dobivamo na anteni (dB oznaĆØavaju "jaĆØinu" antene). Gubitke u prijenosu nam stvara koaksijalni kabel i spojevi, konektori, takoĆ°er i loÅ”a antena, neprilagoĆ°ena impedancija i sl. Gubitke možemo smanjiti (a time poveƦati dobitak) sa dobrom antenom, kvalitetnim koaksijalnim kablom, kvalitetnim konektorima, dobrim spojevima i izbjegavanjem bilo kakvih dodatnih spojnica, prijelaza, konektora ...

 

Polarizacija antene

 

Za nas su važne dvije polarizacije: HORIZONTALNA i VERTIKALNA. Polarizacija odreĆ°uje ravninu u kojoj se rasprostiru radio valovi u prostoru pa prema polarizaciji antene pristupne toĆØke na koju se spajate trebate ispravno okrenuti i svoju antenu..

 

NaÅ”e pristupne toĆØke imaju antene sa slijedeƦim polarizacijama:

WLKZ-Neboder VERTIKALNA
WLKZ-ZTK VERTIKALNA
WLKZ-Mlin VERTIKALNA
WLKZ-Servel VERTIKALNA
WLKZ-93 VERTIKALNA
WLKZ-Zagorska VERTIKALNA
WLKZ-GG VERTIKALNA
WLKZ-Sumarija VERTIKALNA
WLKZ-KB HORIZONTALNA
WLKZ-Krizevcine VERTIKALNA
WLKZ-GC VERTIKALNA
WLKZ-Kalnik HORIZONTALNA

Primjeri polarizacije nekih antena:

 

VERTIKALNA

HORIZONTALNA

 

 

Postavljanje i usmjeravanje antene

 

Pri postavljanju antene obiĆØno treba iƦi na krov ili druga poviÅ”ena mjesta. ƈuvajte se skliskih i strmih krovova i elektriĆØnih instalacija u blizini. Antena se postavlja na poviÅ”eno mjesto sa kojeg postoji optiĆØka vidljivost sa pristupnom toĆØkom. Ako niste viĆØni tom poslu bolje potražite pomoƦ nekog majstora za antene jer Ʀe vam sigurno zatrebati neÅ”to alata, neki držaĆØ, vijak i sliĆØno. Antena se postavlja u odgovarajuƦu polarizaciju i usmjeri prema pristupnoj toĆØki. Koaksijalni kabel je potrebno provuƦi do wireless kartice ili do AP-a.

 

 

WIRELESS KARTICA, AP, RUTER

 

a) PCI wireless kartica

 

Ova vrsta wireless kartice se upotrebljava kod stolnih kuƦnih kompjutera i umeƦe se u prazan PCI slot na matiĆØnoj ploĆØi raĆØunala. PrikljuĆØak za antenu je dostupan na stražnjoj strani raĆØunala.

 

b) PCMCIA Cardbus wireless kartica

 

Ova vrsta wireles kartice je predviĆ°ena za prijenosna raĆØunala (notebook, laptop) i umeƦe se u prazan PCMCIA slot na prijenosnom raĆØunalu. Ove kartice obiĆØno imaju integriranu antenu unutar kuƦiÅ”ta kartice i nemaju konektor za vanjsku antenu.

c) USB wireless adapter

 

Ova vrsta kartice može se koristiti i na kuƦnim i na prijenosnim raĆØunalima koja imaju odgovarajuƦi USB prikljuĆØak. Može se na raĆØunalo spojiti pomoƦu USB kabela tako da se sama wireless kartica (integrirana antena) može postaviti na pogodan položaj.

d) AP (access point)

 

AP je samostalni ureĆ°aj (potrebno napajanje) koji se obiĆØno koristi kao toĆØka na koju se spajaju korisnici sa wireless karticama a mogu se spajati i drugi AP-i te tako stvoriti mrežu. VeƦina AP-a ima i tzv. client mod koji onda AP pretvara u ureĆ°aj po funkciji vrlo sliĆØan wireless kartici.

e) Router/AP

 

Router je naziv za ureĆ°aj koji je AP sa ugraĆ°enim LAN switch-em (obiĆØno 4 porta), 1 prikljuĆØkom za DSL i sa moguƦnoÅ”Ć¦u rutanja izmeĆ°u interneta i lokalne mreže.

 

ANTENA

 

Korisnici trebaju za dobru vezu na mrežu koristiti odgovarajuƦu usmjerenu antenu.

 

a) Kupnja

 

Wireless antene se mogu kupiti u raznim "jaĆØinama" i po razliĆØitim cijenama.

 

Neke od tvorniĆØkih antena:

Usmjerena antena 12dBi (N-Female)

Usmjerena antena  - Backfire Antenna Echo Series 14dBi (N-Female)

Usmjerena antena - Vagi Antena 16dBi (N-Female)

Usmjerena antena Die Cast Antenna 24dBi (N-Female)

 

b) Samogradnja

 

Samogradnjom wireless antene može se puno uÅ”tediti. NajĆØeÅ”Ć¦e se kod kuƦe izraĆ°uju kantene i biquadovi, a za spretniji biloopove, yagice, backfire i dr. Nacrta ima puno po internetu. Za korisnike koji su udaljeni od AP-a preporuĆØuje se izrada sat-kantene, antene napravljene iz tanjura satelitske antene i kantene. Neke nacrte i upute za izradu antena možete naƦi na http://www.wifihr.net.

 

Neke antene iz samogradnje:

KANTENA

BILOOP

BIQUAD

HELIX

PANEL

SAT-BIQUAD

 

KABLOVI, KONEKTORI

 

a) Koaksijalni kablovi

 

Wireless kartice i tvorniĆØke antene su prilagoĆ°eni na impedanciju 50 ohma. Zbog izbjegavanja dodatnih gubitaka trebao bi i koaksijalni kabel biti 50 ohmski. Kvalitetni kablovi serije LMR i sl. su dosta skupi, pa ĆØesto pribjegavavamo kompromisnom rjeÅ”enju spajajuƦi naÅ”u privatnu opremu jeftinim 75 ohmskim koaksijalnim kablovima za satelitske prijemnike (RG6U i sl.). Kompromis se obiĆØno financijski isplati ako imamo dobar signal sa pristupne toĆØke.

 

Na infrastrukturi Wireless Križevci koristimo iskljuĆØivo LMR-400 sa kvalitetnim konektorima.

 

Usporedba koaksijalnih kablova:

LMR-195 -61dB/100m@2400MHz 50 ohm
LMR-240 -41dB/100m@2400MHz 50 ohm
LMR-400 -21dB/100m@2400MHz 50 ohm
LMR-600 -14dB/100m@2400MHz 50 ohm
RG6U -36dB/100m@2400MHz 75 ohm

 

b) LAN / Ethernet kablovi

 

Ovi kablovi služe za spajanje raĆØunala, AP-a, switcheva LAN-om u bilo kojoj kombinaciji. Važno je napomenuti da postoje direktni i crossover LAN kablovi. Crossover kablovi se koriste obavezno pri spajanju dva raĆØunala, dok je za sve ostale kombinacije svejedno koje je vrste kabel jer AP-i i switchevi imaju automatiku za prebacivanje na odgovarajuƦi signal.

 

Kroz LAN kabel je moguƦe, kroz 4 žice koje se ne koriste, dovesti napajanje za AP (PoE - Power over Ethernet). Nikako ne voditi mrežni napon kroz LAN kabel veƦ samo istosmjerni napon (5 ili 12V). Kroz LAN kabel je znatan pad napona pa tu ĆØinjenicu treba uzeti u obzir, te kod dužih UTP kablova poveƦati polazni napon.

DIRECT

CROSSOVER

 

c) N-konektori

 

To su standardni kvalitetni 50 ohmski konektori koji se koriste za spajanje koaksijalnog kabla na antenu. Na antenama su ženski N-konektori, a na koaksijalnom kablu muŔki N-konektori.

N konektor muŔki za LMR-400

N konektor ženski s prirubnicom

N konektor ženski s maticom

d) RP-SMA konektori

 

Ova vrsta 50 ohmskih konektora nalazi se na veƦini wireless kartica i AP-a. Na kartici/AP-u nalazi se muÅ”ki RP-SMA konektor dok se na koaksijalni kabel stavlja ženski RP-SMA konektor.

RP-SMA konektor ženski za LMR-195

RP-SMA konektor muŔki za LMR-195

e) RP-TNC konektori

 

RjeĆ°e koriÅ”tena vrsta 50 ohmskih konektora za kartice/AP-e (Linksys, Cisco). TakoĆ°er se na kartici/AP-u nalazi muÅ”ki RP-TNC konektor, dok na koaksijalni kabel ide ženski RP-TNC konektor.

RP-TNC konektor ženski za LMR-400

f) F-konektori

 

Ovo su jeftini 75 ohmski konektori koji se koriste za satelitske prijemnike. Mi ih koristimo u kombinaciji sa jeftinim 75 ohmskim kablom (RG6U i sl.). Zbog toga i izraĆ°ujemo antene sa F-spojnicama ili F-utiĆØnicama kao prikljuĆØkom za koaksijalni kabel. Ovo je moguƦe samo kod korisnika koji imaju dovoljno signala sa pristupne toĆØke.

F konektor

F spojnica (sa maticom za priĆØvrÅ”Ć¦enje)

F utiĆØnica


Kao podsjetnik skinite si InfoList na dnu stranice.

Za sve nejasnoƦe i dodatna pitanja piÅ”ite nam na wireless.krizevci@gmail.com.

info@wirelesskz.net